Balabala - Piano (2006) 0:20 (China)

 
 

Balabala - Piano (2006) 0:20 (China)


Agency: Ogilvy & Mather Shanghai, Shanghai

Client: Balabala
Advertising Agency: Ogilvy & Mather Shanghai, Shanghai
Creative Director: Murphy Chou
Copywriters: Murphy Chou/Levi Zhang
Art Directors: Mulder Shen/Eric Zhu
Agency Producer: Wu Xiaolong
Production Company: Perfect Life, Beijing
Producers: Dong QiaQia/Li Gang
Director: Li Wei Ran
Director of Photography: Xie Zheng Yu/Zhu Jin Jing
Sound Design Company: Sound Sonic Studio, Beijing

Commercials: 
Country: 

Add new comment

Top